ඔබ කියවූ ප්‍රවෘත්තිය ප්‍රබන්ධයකි. නමුත් එවන් දේ අප රටේ සිදුවන බව නොඅනුමානයි.

දැන් ඔබට තොරතුරු දැනගැනීමට අයිතියක් ඇත. රජය ඔබට තොරතුරු ලබා දීමට නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටී. ඉතාම ඉක්මණින් (නිදහස් දිනයට පසුව) ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ඉල්ලීම ආරම්භ කළ හැක. එම තොරතුරු ප්‍රතික්‍ෂේප කළ හැකි අවස්ථාවන් ඉතා සීමිත වන අතර එසේ ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමට නිශ්චිතවම ඔබට හේතු දන්වා සිටිය යුතුය.

මොහොතක් මෙම වෙබ් අඩවියේ සැරිසරන්න. ඔබට ඇති අයිතිය කොතරම්දැයි  ඔබම අත්දකින්න.

මෙසේ ලබාගත හැකි තොරතුරු මොනවාද? ලබාගන්නේ කෙසේද? ඔබට මේ පිලිබඳ ප්‍රශ්න තිබිය හැක. www.RTIwatch.LK තුළින් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබට සහය වීමටයි. අපත් සමඟ දිගටම රැදී සිටින්න.


IMPORTANT NOTICE: Citizens can ONLY begin filing RTI requests after the relevant Public Authority has been Gazetted by the Minister of Mass Media. This will be done anytime between now and the 4th of August, 2017. Even if it is NOT Gazetted, after the 4th of August 2017, you can file requests at all Public Authorities.