තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය දැන් ඔබටත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය භාවිතා කරන අන්දම පියවරෙන් පියවර

භාගත කරන්න

අරුම පුදුම බලය

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය - අත් පොත

භාගත කරන්න

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය - නිතර අසන ප්‍රශ්න

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් නිතර අසන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු

භාගත කරන්න

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත - නියෝග

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතේ 2 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතේ 41 වැනි වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම - චක්‍රලේක අංක - ආර්ටීඅයි /01/2016

Circular to Independent Commissions, Secretary to the President, Secretary to the Prime Minister, Secretary General of Parliament, and Secretary to the Cabinet' -

H.E. the President's speech on International Right to Know Day

In his speech the President emphasized that citizens of the country undergo hardships due to financial mismanagement in public spending, and that RTI would empower the people. Given the commitment that the President has made to RTI and transparency through this speech, we propose that citizens should attach this speech to their RTI requests when filing them, to ensure that public officers also comprehend the political and legal commitment that has been made by the leadership of the country.