தகவலுக்கான உரிமை - தற்போது உங்களுக்கும்!

பதிவிறக்க

மாபெரும் சக்தி

பதிவிறக்க

அடிக்கடி கேட்கப்படும கேள்விகள் தகவலிற்கான உரிமை

பதிவிறக்க

2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவல் அறிந்துகொள்ளும் உhpமைகள் தொடர்பான சட்டம் - ஒழுங்கு விதிகள்

பின்வரும் ஒழுங்குவிதிகள் 2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவல்களை அறிந்துகொள்ளும் உhpமைச் சட்டத்தின் பிரிவூ 41(2) இன் கீழ் அமைச்சரினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.

DATE OF ENFORCEMENT OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, No. 12 OF 2016

The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka - EXTRAORDINARY