2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත් කෙටුම්පත 2016 අගෝසතු 04 වෙනිදා සම්මත විය තොරතුරු වලට ප‍්‍රවේශවීමේ පුරවැසියා සතු මූලික අයිතිවාසිකම එහි විස්තරාත්මකව දැක්වේ සිංහල දෙමල හෝ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා මාධ්‍යයන්ගෙන් එය ලබාගත හැකිය.

පනත බාගත කරගන්න

සිංහලதமிழ்ENGLISH

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත - නියෝග

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතේ 2 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතේ 41 වැනි වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.