තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය මෙම ස්ථානයෙන් ලබාගන්න.

සිංහල

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබදව තොරතුරු දැනගැනීමට මෙම ස්ථානයෙන් පිවිසෙන්න.

වැඩිදුර ඉගෙනගන්න

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබද පනත

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත් කෙටුම්පත 2016 අගෝසතු 04 වෙනිදා සම්මත විය තොරතුරු වලට ප‍්‍රවේශවීමේ පුරවැසියා සතු මූලික අයිතිවාසිකම එහි විස්තරාත්මකව දැක්වේ සිංහල දෙමල හෝ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා මාධ්‍යයන්ගෙන් එය ලබාගත හැකිය.

වැඩිදුර ඉගෙනගන්න

නිතර අසන ප‍්‍රශ්න

ශ‍්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ අසන පොදු ප‍්‍රශ්න වලට පිළිතුරු. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය යනු කුමක්ද? විමසන්නේ කෙසේද? අභියාචනා කරන්නේ කෙසේද? දඩුවම් මොනවාද? වැනි ප‍්‍රශ්න

වැඩිදුර ඉගෙනගන්න

තොරතුරු ලබාගන්නේ කෙසේද?

පනත ප‍්‍රකාරව තොරතුරු ලබාගැනීම පිළිබඳ විස්තරාත්මක දැක්මක්

වැඩිදුර ඉගෙනගන්න

තොරතුරු කොමිසම

පනත ප‍්‍රකාරව තොරතුරු කොමිසම සළකා බලන කරුණු

වැඩිදුර ඉගෙනගන්න

ප‍්‍රශ්න අසන්න

තොරතුරු දැනගැනීම පිළිබඳ ඔබට ඇති ප‍්‍රශ්න අපෙන් අසන්න අපේ දැනුමෙන් හොඳම පිළිතුරු ලබාදෙන්නෙමු

වැඩිදුර ඉගෙනගන්න